Kongre Hakkında

Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel enerji politikası olmalıdır. Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve satışına kadar sürecin tüm aşamalarında çevreye, iklime ve doğaya olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmeli ve toplum yararı gözetilmelidir.


2007 yılından günümüze kadar gerçekleşen 5 adet Enerji Verimliliği Kongresi’nde de belirtildiği üzere, bugün dünyamız enerji savaşlarına sahne olmaktadır. Enerji savaşı; Ortadoğu, Rusya Federasyonu ve Balkanların çevrelediği ülkemizin bulunduğu coğrafyada, enerji savaşlarının doğrudan ve dolaylı sonuçları en sıcak haliyle hissedilmekte, bu sürecin yansıması olan ekonomik krizin yıkıcı etkileri ülkemizi ve yurttaşlarımızı fazlasıyla olumsuz yönde etkilemektedir.


Enerji verimliliği ise her ülkenin elindeki en önemli enerji kaynağıdır ve toplum yararına enerji politikalarının gerçekleştirilmesinde, en etkin, ucuz maliyetli ve hızlı sonuç verecek yöntemdir.
Bütün dünyada enerji verimliliği; ekonomik büyümenin sağlanması, enerji arz güvenliğinin temini, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin azaltılması gibi bir dizi politika hedefine ulaşmak için önemli bir seçenek olarak değerlendirilmekte ve sağlayabileceği ekonomik ve çevresel faydalar giderek daha açık bir şekilde görülmektedir.

Ayrıca, enerji verimliliği için yapılan yatırımlar, ülkelerin ekonomisine gayri safi milli hasıla artışı ile istihdam artışı sağlamakta ve dış ticaret açığını azaltarak doğrudan veya dolaylı birçok katkı sağlamaktadır.
Ülkemizde enerji verimliliğine yönelik yürütülebilecek çalışmalara ilişkin potansiyelin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu amaçla; Enerji ve Tabii Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, (2017-2023) kapsamında bina ve hizmet, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım sektörleri ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılmasını hedefleyen ve 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol) tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 Milyar ABD Doları yatırım yapılmasını öngören “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ” nı için hedeflenen sürenin sonuna gelinmesi ile birlikte sonuçlarını değerlendiriyor olacağız.

Enerji verimliliğini arttırmayı hedefleyen politika ve uygulamaların söylemde kalmayıp, eyleme dönüştürülmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının topluma, çevreye, insana, doğaya saygılı, ekolojik bir yaklaşımla kullanımında artış sağlanması ile ülkemizde birincil enerji tüketiminin azaltılması, fosil yakıtların paylarının düşürülmesi; ülke ekonomisinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve enerjide dışa bağımlılığı aynı oranda azaltacaktır.

Odamız, Gebze Teknik Üniversitesi’nde Üretimden Tüketime Enerji Verimliliği ana teması çerçevesinde gerçekleştireceği VI. Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkililerini, meslek kuruluşlarını, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını, meslektaş adayı öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayarak, enerji verimliliği bilinci ve faaliyetlerinin geliştirilmesi için önemli bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

KONGRE BİLDİRİ KONULARI

1.Enerji Sistemlerinde Verimlilik2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
3.Binalarda Enerji Verimliliği4.Sanayide Enerji Verimliliği
5.Ulaşım Sektöründe Enerji Tüketiminin Ekonomi Politiği6.Enerji Yönetimi ve ISO 50001
7.İşletmelerde Enerji Güvenilirliği / Kapasite Kullanımı8.Enerji Verimliliğinde Otomasyon ve Yazılımlar
9.Enerji Verimliliği Ve Dijital Dönüşüm10.Enerji Verimliliği Eğitimlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği
11.Enerji Verimliliği Politikalarının Değerlendirilmesi,
Eksiklikleri, Yapılması Gereken Değişiklikler
12.İklim Krizi ile Mücadelede Enerji Verimliği
13.Pandemi Dönemlerinin Üretim ve Enerji Verimliliğine Etkileri

Kongre Takvimi

•Kongrede ele alınması öngörülen konularda bildiri sunmak isteyen katılımcılar için bildirilere ait son tarihler aşağıda belirtilmiştir.
•Bildiri sunumu için ücret talep edilmemektedir.

Bildiri Özetlerini
Son Gönderme Tarihi
01 Eylül 2023
Özet Değerlendirme
Sonuçlarının İlanı
08 Eylül 2023
Bildiri Tam Metin
Son Gönderme Tarihi
22 Eylül 2023
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı29 Eylül 2023

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 ebadındaki kâğıda Microsoft Office Word programı kullanarak 12 punto Times New Roman Tur fontu ile yazılarak gönderilmelidir. Bildiri özetinde bildiri tam başlığının altında yazarların unvanları ile birlikte ad ve soyadları, iletişim adresleri, e-posta bilgileri yer almalıdır. Bildiri özetleri etkinlik iletişim adresine (enerjiverimliligikongresi@mmo.org.tr)

gönderilmelidir. Gönderilen özetlerin içeriği kongre kurulları tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra kongreye uygun olup olmadığı belirlenecek ve https://mmo.org.tr/etkinlik/vi-enerji-verimliligi-kongresi adresindeki web sayfamızdan ilan edilecektir. Özetleri kongre kapsamına uygun bulunan bildirilerin tam metinlerinin kongre sekretaryasına ulaştırılması gerekmektedir. Kongre kapsamında sunulması uygun görülen bildiriler ilan edilecektir.


Delege Katılımı

TMMOB Üyesi1750._TL/Kişi
TMMOB Üyesi Olmayan2000._TL/Kişi
Öğrenci / İzleyiciÜcretsiz

Not: Bir kuruluştan 3 ve daha fazla kişi katılması durumunda delege ücretinden %20 indirim uygulanır.

Delegeler; Delegeler Ücretsiz İzleyicilerden farklı olarak
•Kongre Çantası, Kongre Bildirilerinin yer aldığı USB, Öğle Yemekleri ve Gala Yemeği’ne katılım hakkına sahiptir.
•Bildiri sunanların kongreye katılımı ücretsiz olup, tüm delege haklarından faydalanacaklardır.